CryptoBox 800 UHD

Reakcia Rady k pokute uloženej za český dabing vo vysielaní

| redakce | tiskobrázek k článku: Reakcia Rady k pokute uloženej za český dabing vo vysielaní

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2013 uložila vysielateľovi MAC TV. s.r.o. (programová služba JOJ) sankciu - pokutu 200 eur za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) zákona o vysielaní a retransmisii (používanie štátneho jazyka) za to, že dňa 27. 4. 2013 odvysielal program Ty schudni a ty priber! (II. séria; 2. časť) s českým dabingom.

Dôvodom udelenia sankcie je aplikácia jazykového zákona, podľa ktorého audiovizuálne diela s českým dabingom je možné vysielať iba v prípade, ak bol ich dabing vyrobený do 31. decembra 2007 a dielo bolo odvysielané na území Slovenska do 31. decembra 2007. Po tomto termíne už majú vysielatelia povinnosť dabovať cudzojazyčné diela do slovenčiny.

Zavedenie povinnosti navrhlo Ministerstvo v kultúry pri novele jazykového zákona v roku 2009. Podľa dôvodovej správy k novele zákona malo ustanovenie zosúladiť povinnosti vyplývajúce z audiovizuálneho zákona a povinnosti vysielateľov. Ako sa vyjadril predseda Rady Miloš Mistrík, „podpora slovenského dabingu má zmysel nielen pre uplatňovanie štátneho jazyka v praxi, ale má aj rozmer ekonomický, pretože sa tým vytvárajú podmienky práce pre nie bezvýznamnú časť slovenskej kultúrnej obce“.

Keďže posudzovaná epizóda druhej série programu Ty schudni a ty priber! bola vyrobená v rokoch 2008 až 2009, je zrejmé, že jej český dabing nemohol vzniknúť do
21. decembra 2007. Iné výnimky, kedy môže byť program odvysielaný inak ako v štátnom jazyku, sa na tento program nevzťahujú. Rada preto musela konštatovať porušenie zákona.

Medializované informácie o tom, že Rada trestá používanie češtiny vo vysielaní, nie sú pravdivé. Vysielanie pôvodne českých programov, vrátane najnovších, v češtine či vysielanie inojazyčných programov s českým dabingom, ktorý bol vyrobený pred 31. decembrom 2007, je v súlade so zákonom a Rada nemá dôvod sankcionovať ho.

Rada predmetný program analyzovala na základe sťažnosti diváka; vlastný priebežný monitoring zameraný na posudzovanie dodržiavania povinnosti vysielať v súlade s jazykovým zákonom Rada aktuálne nevykonáva. Ak Rada pri analýze programu zistí porušenie povinnosti súvisiacej s jazykovým zákonom, v zmysle zákona má povinnosť uložiť mu sankciu - v prípade prvého porušenia je ňou upozornenie na porušenie zákona, pri ďalších porušeniach pokuta v rozpätí 165 až 6 638 eur. Uložená sankcia za vysielanie dabovaného programu Ty schudni a ty priber! na programovej službe JOJ je teda na dolnej hranici spektra. Prvú sankciu za rovnaké porušenie Rada uložila MAC TV, s.r.o. v marci 2012 za odvysielanie dvoch častí seriálu Ako som spoznal vašu mamu na JOJ PLUS.

Štátnym jazykom vo vysielaní sa Rada na základe sťažností zaoberala od roku 2000 36-krát, opodstatnených bolo 9 sťažností. Češtiny vo vysielaní sa týkalo 12 z týchto sťažností, Rada ako opodstatnené vyhodnotila štyri z nich. Diváci sa na Radu obracajú aj s výhradami k používaniu češtiny v spravodajstve a zábavných reláciách slovenských televízií, toto však nie je v rozpore so zákonom.

zdroj: RVR