CryptoBox 800 UHD

České stanice na Slovensku budú, ale len s vysporiadanými licenčnými právami

| redakce | tisk

O sporných otázkach spojených s témou šírenia českých staníc na Slovensku dnes v panelovej diskusii, ktorú zorganizovala Rada pre vysielanie a retransmisiu, debatovali zástupcovia slovenských aj českých vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie.

Zhodli sa, že české televízie budú v ponuke slovenských operátorov v budúcnosti len v prípade, ak budú disponovať právami na šírenie programu aj mimo územia Českej republiky.

České stanice na Slovensku budú, ale len s vysporiadanými licenčnými právami
▲ České stanice na Slovensku budú, ale len s vysporiadanými licenčnými právami

V praxi to znamená, že prostredníctvom slovenských retransmitorov sa k divákom na Slovensku dostanú len tzv. medzinárodné verzie staníc, akými sú napr. už aj dnes existujúce Nova International či Prima Plus, ktoré vysielajú prevažne vlastnú produkciu. Vysielanie programov, ku ktorým musia televízie získať práva, napr. zahraničných filmov či športových prenosov, je totiž spravidla teritoriálne obmedzené na územie, v ktorom má vysielateľ licenciu, a tak české televízie nemôžu udeliť slovenským operátorom súhlas s ich šírením na Slovensko. Diskutujúci boli jednotní aj v názore na to, že tieto stanice musia skvalitňovať svoj obsah do podoby, v ktorej budú dostatočne atraktívne pre divákov, čo okrem iného znamená jeho obohatenie aj o iný ako vlastný obsah.

Jednou z nosných tém úvodného bloku diskusie, ktorý vytvoril rámec pre spomenutú následnú debatu o otázkach spojených so šírením programových služieb medzi Slovenskom a Českom, s názvom „Televízia bez hraníc (a jej hranice)“ bola teritorialita, teda obmedzenie predaja licenčných práv len pre isté územie. Diskutujúci producenti, vysielatelia a zástupcovia inštitúcií v nej objasnili, že práve teritorialita spôsobuje divácky diskomfort vyplývajúci z obmedzení pri prijímaní zahraničných programových služieb. V debate odzneli možné scenáre riešenia tohto problému, pričom panelisti zdôraznili, že úplný zánik princípu teritoriality by predstavoval značné riziko výrazne zhoršených podmienok pre vznik európskej či lokálnej produkcie audiovizuálnych diel až jej možný postupný zánik. Diváci by síce mali neobmedzený prístup k programovým službám, ich obsah, ktorý by v takých podmienkach dokázali tvoriť len najväčšie štúdiá, by však stratil na rôznorodosti.

České stanice na Slovensku budú, ale len s vysporiadanými licenčnými právami
▲ České stanice na Slovensku budú, ale len s vysporiadanými licenčnými právami

V druhej časti panelovej diskusie nazvanej „České stanice na Slovensku - mýty a fakty“ jej účastníci reagovali aj na mnohé ďalšie medializované informácie súvisiace s témou cezhraničného vysielania; okrem iného vyvrátili i dezinformáciu o právomoci Európskej vysielacej únie (EBU) udeľovať operátorom súhlas na šírenie verejnoprávnych staníc. Takýto súhlas môže vydať iba samotný vysielateľ, ktorý však má možnosť udeliť ho v čiastočne obmedzenej podobe - len na programy, ku ktorým vlastní práva. Pri ostanom obsahu by mal retransmitor danej programovej služby zamedziť jeho šíreniu. Keďže zástupcovia Českej televízie sa panelovej diskusie nezúčastnili, ich ďalší postup v tejto oblasti odprezentovaný nebol. RTVS však v súčasnosti v tomto smere neplánuje podnikať žiadne aktívne kroky, pokiaľ ju k tomu nezaväzujú už podpísané zmluvy alebo ich na zamedzenie nezákonnému šíreniu mimo Slovenska nevyzve držiteľ práv ku konkrétnym programom.

V bloku Televízia bez hraníc (a jej hranice) diskutovali:

Anton Škreko, generálny riaditeľ, Sekcia médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Jana Cappello, vedúca tlačového a politického oddelenia, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Martin Cach, výkonný riaditeľ ČAEK (Česká asociace elektronických komunikací)
Zuzana Mistríková, producentka, PubRes s.r.o.,

v bloku České televízie na Slovensku - mýty a fakty diskutovali

Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group
Andrej Doležal, riaditeľ, Sekcia technickej realizácie, Rozhlas a televízia Slovenska
Petr Horák, zástupca riaditeľa, Sekce nových médií a diverzifikace skupiny Nova
Ivan Peschl, generálny riaditeľ, Towercom, a.s.
Vlastimil Lakatoš, vedúci odd. IPTV - digitálna televízia, ANTIK Telecom s.r.o., člen SAKT (Slovenská asociácia pre káblové komunikácie),

obe diskusie moderoval Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

zdroj: RVR