CryptoBox 800 UHD

ČT ušetřila bezmála sto milionů korun, šéf získá bonus 2,42 mil. korun

| redakce | tisk

Česká televize dosáhla v roce 2018 shodné výše nákladů i výnosů v objemu 6 703 389 tisíc korun. Oproti rozpočtu dosáhla Česká televize úspor v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů, které byly nižší o více než čtvrt miliardy.

Výsledek hospodaření a dodržení plánovaného rozpočtu představují jedny z důležitých kritérií, na základě kterých je schvalováno přidělení bonusu generálnímu řediteli České televize. Bonus je udělován v případě řádného splnění parametrů definovaných smluvní dohodou o pracovních podmínkách generálního ředitele. Vzhledem k jejich splnění za rok 2018 schválila Rada ČT na svém dnešním zasedání roční bonus Petru Dvořákovi v plné výši, tedy 2,42 milionu korun.

Kritéria pro přiznání a určení výše ročního bonusu Radou ČT:

a. hospodářské výsledky ČT, zejména:

- vyrovnané hospodaření,
- dodržování plánovaného rozpočtu

b. úroveň televizního vysílání ČT, zejména:

- kvalita programové nabídky,
- posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu,

c. manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:

- dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,
- komunikace s RČT a plnění jejích usnesení,
- komunikace s veřejností,
- plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,
- kvalita manažerských rozhodnutí,
- kvalita kontrolních procesů a činností.

V roce 2018 dosáhla Česká televize jako celek podílu na sledovanosti 30,13 % a stala se tak vedoucí skupinou na českém televizním trhu. Kvalitativní parametry hodnotící vysílání ČT jsou dlouhodobě stabilní, některé v posledním roce zaznamenaly nárůst. Na 82 % vzrostla celková hodnota spokojenosti s pořady.

Česká televize zahájila v roce 2018 přechod na nový vysílací standard DVB-T2. Vynaložené výdaje související s přechodem činily v loňském roce 185 milionů korun a zahrnovaly jak náklady spojené s provozováním přechodového multiplexu, tak i nezbytné investice do nových technologií. Postupné vypínání stávajícího standardu DVB-T začne v listopadu letošního roku, ukončeno bude v červnu 2020.

zdroj: ČT