Quantcast

RVR: Zvýšený počet sťažností na zvukovú intenzitu reklám v TV

| redakce | tisk

V druhej polovici roku 2011 zaznamenala Rada pre vysielanie a retransmisiu (Rada) zvýšený počet sťažností divákov na zvukovú intenzitu reklám v televíznom vysielaní. Ak Rada uzná tieto sťažnosti za opodstatnené, zo strany vysielateľov môže ísť o porušenie § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, v ktorom sa uvádza:

Vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania je vyššia ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní.“

Na posudzovanie zvukovej intenzity Rada používa zariadenie Dolby LM 100 Broadcast Loundness Meter. Toto zariadenie poskytuje údaje o hladine intenzity zvuku vo forme priemernej hladiny intenzity Leq(A) definovanej normou IEC 60804 za časový interval 10 sekúnd. Hodnota Leq(A) je udávaná v decibeloch [dB] s presnosťou na 0.1 dB.

Pri posudzovaní reálneho zvukového signálu treba brať do úvahy, že ide o zmes veľkého počtu tónov s rôznou intenzitou aj s rôznou dobou trvania. Po zvážení týchto aspektov, vzhľadom na fyziologické vlastnosti ľudského sluchu a so zreteľom na dostupnú metódu merania a vyhodnocovania vysielaných signálov, Rada rozhodnutím č. RZK/73/2008 ustanovila, že za prah rozlíšiteľnosti úrovne hlasitosti ľudským sluchom možno považovať rozdiel úrovní väčší ako 6dB. V prípade, že ho televízia prekročí, pokladá sa to za dôvod na udelenie sankcie.

V rokoch 2008 až 2011 (do 4. 11. 2011) Rada pre vysielanie a retransmisiu riešila spolu 21 sťažností súvisiacich s týmto problémom. „Pätnásť sťažností Rada vyhodnotila ako neopodstatnené, šesť sťažností bolo opodstatnených. Z toho v piatich prípadoch sme rozhodli o udelení sankcie - upozornenie na porušenie zákona a v jednom prípade Rada rozhodla o uložení pokuty spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo výške 3 320 eur,“ povedal prof. Miloš Mistrík, predseda Rady. V poslednom menovanom prípade Rada udelila finančnú pokutu, pretože skutok (nadmerná zvuková intenzita reklamy) sa stal po tom, ako bola spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. už právoplatne upozornená na porušenie príslušného ustanovenia. Ďalšou sťažnosťou na nadmerne hlasnú reklamu sa bude Rada zaoberať na najbližšom zasadnutí, 8. 11. 2011.

Opodstatnené sťažnosti:
1. TV Markíza - Winnetou I (2009)
2. TV Markíza - Gejša (2010)
3. TV Markíza - Pearl Harbor (2010)
4. TV Markíza - Monk (2010)
5. TV Markíza - Terminátor 3 (2010)
6. TV Markíza - Ako uloviť družičku (2010)

zdroj: RVR

Reklama
Vybrané články