Quantcast

Stanovisko TV Nova k usnesení RRTV ze dne 4. září 2012

| redakce | tisk

Dne 4. září 2012 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“) vydala provozovateli TV NOVA - společnosti CET 21 - upozornění na možné porušení některých ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., podle kterých je zakázané zařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkajících se etnických nebo rasových menšin, a stanovují povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Dle názoru RRTV mělo k údajnému porušení zákona dojít odvysíláním reportáží, ve kterých zazněly informace o příslušnících romského etnika. Takové reportáže měly být vysílány v Televizních novinách v období od 1. ledna 2012 do 20. února 2012.

Televize Nova se proti stanovisku RRTV důrazně ohrazuje a se závěry RRTV nesouhlasí. Ochrana práv menšin a minorit totiž patří, a vždy patřila, mezi jeden ze základních principů a pilířů fungování zpravodajství televize Nova.

Jakékoliv nařčení z toho, že by Nova svými pořady podněcovala k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, stejně jako obvinění ze zařazování programů, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se rasových nebo etnických menšin, považuje proto televize Nova za zcela neopodstatněné a nepodložené. Jakmile obdržíme od RRTV oficiálně písemné vyhotovení usnesení, využijeme všech právních prostředků k vyvrácení nepodložených nařčení a zavádějících závěrů RRTV a k ochraně dobrého jména televize Nova.

Televize Nova naopak považujeme za velmi nestandardní, že k jednání RRTV na toto téma nebyla vůbec přizvána, nedostala možnost se k údajným analytickým výstupům RRTV vyjádřit ani předložit argumenty a důkazy na svou obranu a o výsledcích jednání a usnesení RRTV byla informována až z médií, kterým byla rozeslána tisková zpráva RRTV.

Zpravodajství televize Nova se snaží informovat své diváky o všech tématech, která se dotýkají života běžných občanů. Taková témata jsou však vždy zpracována tak, aby byly zachovány principy objektivity a vyváženosti a současně, aby prostor k vyjádření dostali ti, kterých se příslušná událost nějakým způsobem dotýká, nebo ti, kteří jsou kompetentní se k příslušné záležitosti vyjadřovat.

zdroj: TV Nova

Reklama
Vybrané články