Quantcast

PPF získala 90,01% podíl v O2

| redakce | tisk

PPF oznámila, že její společnost PPF Telco B.V. a s ní ve shodě jednající osoby ze Skupiny nabyly 19 353 910 kusů akcií společnosti O2 CR a navýšily tak svůj společný podíl na základním kapitálu tohoto telekomunikačního operátora na 90,01 % z 83,58 %.

Jako držitel podílu na základním kapitálu O2 CR více než 90 % oznamuje PPF záměr iniciovat v souladu se zákonnou normou nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na společnosti ze Skupiny.

Navýšení podílu PPF Telco na základním jmění O2 CR proběhlo metodou takzvaného zrychleného odkupu akcií (reverse accelerated bookbuilding) za maximální cenu 264 korun za jednu akcii. Jednalo se o první transakci tohoto druhu realizovanou na tuzemském kapitálovém trhu.

Zrychleného odkupu akcií se mohli zúčastnit pouze kvalifikovaní investoři. Ti akcionáři O2 CR, kteří nejsou kvalifikovaní investoři, budou moci své akcie prodat skupině PPF v rámci následné nabídky povinného odkupu dle platných pravidel.

PPF se již několik let věnuje rozvoji svých telekomunikačních aktivit na trzích střední a jihovýchodní Evropy prostřednictvím provozovatelů infrastruktury a operátorů. S tím souvisí průběžné vyhodnocení optimální formy vlastnictví a financování jednotlivých aktiv. Rozhodnutí PPF nabídnout zrychlený odkup akcií O2 CR reflektuje fakt, že objem obchodů, se kterými se tyto cenné papíry na pražské burze obchodují, již delší dobu strmě klesá. V tomto roce dosahuje průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 9,3 milionu korun, což odpovídá tržní likviditě velmi malého akciového titulu, nikoli společnosti kotované na hlavním trhu pražské burzy.

Transakce s akciemi O2 CR v objemech na úrovni alespoň desítek milionů korun, což by odpovídalo významu této společnosti, jsou tak nyní v běžném obchodním režimu neuskutečnitelné. Pro srovnání: v roce 2011 dosahoval průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 134 milionů korun. O pět let později klesl na 33 milionů korun.

PPF tak prostřednictvím zrychleného odkupu umožnila kvalifikovaným investorům, aby své akcie v O2 CR mohli odprodat najednou. Současně si prodávající zachovají svůj nárok na výplatu dividendy O2 CR ze zisku za rok 2020 a částky odpovídající snížení emisního ážia. Nárok na výplatu tohoto podílu na zisku bude zachován také pro drobné akcionáře v rámci následného povinného odkupu.

PPF banka a.s. byla pověřena jako jediný správce knih (sole bookrunner) pro transakci zrychleného odkupu akcií O2 CR. PPF banka byla oprávněna oslovit pouze kvalifikované investory.

Díky nabytí většího než 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v O2 CR může společnost PPF Telco nebo osoba jednající s ní ve shodě uplatnit své právo požádat valnou hromadu akcionářů O2 CR o schválení nuceného přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů O2 CR na společnost PPF Telco nebo na osobu jednající s ní ve shodě.

zdroj: O2

Reklama
Vybrané články