Quantcast

ČRo plánuje v roce 2022 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

| redakce | tisk

Rada Českého rozhlasu ve středu schválila rozpočet ČRo na rok 2022. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 236 milionů korun. Proti rozpočtu na rok 2021 se rozpočtová suma snižuje o 77 milionů korun.

Do rozpočtu na rok 2022 byly zapracovány všechny organizační a personální změny realizované v roce 2021, personální plán na rok 2022, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků včetně plánované optimalizace počtu pracovních míst k 31. 3. 2022. Dále pak schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů a propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek, předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022 (foto: ČRo)
▲ Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022 (foto: ČRo)

V rozpočtu jsou také započteny náklady na digitalizaci rozhlasového vysílání, a také simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale i plánovanou investiční činnost v roce 2022. Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 24 stanic Českého rozhlasu a vysílání do zahraničí Radio Prague International, které částečně financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Meziroční snížení celkových výnosů souvisí především s nižším plánovaným objemem čerpání fondu digitalizace o 84 milionů korun a je způsobeno změnou způsobu financování digitálního vysílání DAB+. Do roku 2021 byl provoz i marketing digitálního vysílání plně hrazen z prostředků účelového fondu na krytí nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání, který byl tvořen a průběžně naplňován z nakumulovaných zisků minulých let. Od roku 2022 se digitální pozemní vysílání DAB+ stává plnohodnotnou distribuční platformou Českého rozhlasu, a proto jeho provoz bude hrazen jako ostatní distribuční kanály z rozhlasových poplatků. Navíc k 31. 12. 2021 ukončí Český rozhlas své vysílání na středních vlnách (AM), čímž od roku 2022 vygeneruje permanentní úsporu, která bude plně využita právě na krytí nákladů na digitální vysílání DAB+.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků jako hlavním zdroji financování Českého rozhlasu je plánováno meziroční snížení o dva miliony korun, které vychází především z dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob - domácností. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů.

Dalším velmi podstatným faktorem pro rok 2022 je dopad koronavirové krize. Ten se negativně odráží především do vývoje počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. S ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je meziročně plánován pokles pouze o 0,1 %.

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány celoroční provozy dvou nových stanic Českého rozhlasu spuštěných v průběhu roku 2021 - Český rozhlas Radiožurnál Sport a Český rozhlas Pohoda. Do nákladů se rovněž promítá posílení nákladů na výrobu nových staničních i mimo staničních podcastů, navýšení nákladů na údržbu a podporu informačních systémů i předpokládané navýšení cen energií a vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce.

Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (Zimní olympijské hry v Číně, Mistrovství světa v kopané v Kataru nebo Mistrovství světa v hokeji ve Finsku). Do rozpočtu byly promítnuty také dopady plánované optimalizace počtu pracovních míst i výsledky kolektivního vyjednávání s odborovou organizací, především změny v oblasti sociálních benefitů.

Český rozhlas během roku plánuje řešit krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Nedílnou součástí rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2022 je i plán investičních výdajů

Investiční plán na příští rok byl sestaven v objemu 150 milionů korun.

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky mezi hlavní investiční akce příštího roku patří rekonstrukce publicistických technologií DHD, konkrétně rozšíření mixážních pultů, dokončení upgrade produkčního a vysílacího systému z Dalet Plus na novější verzi Dalet Galaxy včetně rozšíření diskových polí a pořízení zálohovacího serveru, dále pak obnova diskových polí pro IT.

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, mezi jejíž nejvýznamnější akce budou v roce 2022 patřit dokončení rekonstrukce budovy Českého rozhlasu v Olomouci, rekonstrukce střech na budovách v Římské ulici a nad garážemi ve Vinohradské ulici, částečná obnova vozového parku a rekonstrukce střechy v Přerově nad Labem. Dále by se měla realizovat první fáze obnovy oběžného výtahu a výměna požárních detektorů.

V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt mujRozhlas.cz a v neposlední řadě se na rok 2022 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a výroba dlouhodobých spotů.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022 bude k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách.

zdroj: ČRo

Reklama
Vybrané články